środa, 26 sierpnia 2015

Poniatowski and Napoleon went here / Poniatowski i Napoleon tędy szli

Low river levels caused by recent drought uncover to us new historical objects in various parts of Poland. In the village of Granne at Bug River the remnants of the 17th century bridge emerged from the waters. In times of Polish Lithuanian Commonwealth Bug River was extremely important trade route. 
In the 17th century huge amounts of grain flowed from Ukraine and Lesser Poland to Gdansk and then to Western Europe. Bug was a river used for trade and as such was a very important trade route. Granne was situated close to town of Drohiczyn which was great harbour and trade centre. Those places were flourishing till the middle of 17th century when as a result of foreign armies invading Poland, the economy and civilization of once blossoming country collapsed.
Niski poziom rzek odkrywa nowe obiekty historyczne w różnych miejscach Polski. W miejscowości Granne nad Bugiem wyłoniła się z wody konstrukcja mostu, którego dzieje sięgają wieku XVII i XVIII. 
Bug to w czasach I Rzeczypospolitej bardzo ważny szlak handlowy, którym do XVII wieku płynęły z Ukrainy i Małopolski ogromne ilości zboża do Gdańska, a następnie Europy Zachodniej. Bug był rzeką spławną i ważnym traktem handlowym. Nieopodal w górę rzeki od Grannego znajdował się, położony po obu stronach rzeki, wielki port i ośrodek handlowy Drohiczyn. Wszystkie te miejsca kwitły do połowy XVII wieku, kiedy to na skutek najazdów na Polskę, nastąpił upadek gospodarczy i cywilizacyjny kraju, niegdyś kwitnącego. 

In the past the highway leading from Vilnius to Warsaw cut through Bug River. The location of the uncovered bridge which linked two villages of Granne and Krzemień was strategic, making it the witness of many historical events. In 1792 a battle of Polish-Russian war in defense of May 3rd Constitution took place on both sides of the river. 
W 1792 roku miała tu miejsce batalia rozegrana po obu stronach rzeki. Była to bitwa mniej sławna  niż Dubienka czy Zieleńce, ale nie mniej ważna dla obrony  Konstytucji 3 Maja.  
Przeprawa przez Bug była częścią gościńca wiodącego z Warszawy do Wilna. Strategiczne znaczenie mostu łączącego dwie wsie Granne i Krzemień, który leżał na lewym brzegu rzeki, powodowało, że dochodziło tu wielu historycznych zdarzeń.

In 1793 the last king of Poland Stanislaw August Poniatowski crossed the bridge on his way to parliament gathering in Grodno. He crossed it the very last time in 1795 when he was leaving the country forever.
W 1793 roku ostatni Król Polski Stanisław August Poniatowski traktem przez Granne jechał na Sejm Grodzieński, a w 1795 roku wyjeżdżał na zawsze z kraju.

In 1794 Polish soldiers fought here tsarist army led by Suvorov who was moving towards Warsaw. The people from Granne could also observe Napoleon’s army as it marched on Moscow in 1812 and soon after its tragic retreat. During Polish- Russian war of 1831 Ivan Diebitsch crossed the river with his army.
W 1794 miała  tu miejsce potyczka wojsk polskich z carską armią Suworowa idącego na Warszawę. Mieszkańcy Grannego obserwowali również przemarsz armii napoleońskiej idącej na Moskwę w 1812 roku i jej tragiczny odwrót. Podczas wojny polsko – rosyjskiej w 1831 roku ciągnął tędy Iwan Dybicz ze swoją armią.