niedziela, 21 czerwca 2015

Manor house in Stara Niedziałka village / Dwór w Starej Niedziałce

While driving a motorway around Mińsk Mazowiecki, it is easy to wander into a road leading to Stara Niedziałka. There we can find a classicist styled manor house built in the second half of the 19th century. After the last refit it gained a new portico supported by two pairs of columns. The house is surrounded by small but well kept park.
Jadąc obwodnicą autostradową Mińska Mazowieckiego, mijamy węzeł Stara Niedziałka. Nieopodal znajduje się dwór wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku. Obiekt nawiązuje do klasycyzmu. W wyniku ostatniego remontu dom zyskał od frontu portyk w wielkim porządku wsparty na dwóch parach kolumn. Dom otacza bardzo dobrze utrzymany niewielki park. 

Niedziałowski family were the owners of the estate at least from 1783. Later it was passed to Jezierski family. In 1865 Count Charles Jezierski was the heir to the estate, and after him Mrs. Tadeusz Chłapowska nee Jezierska. Since 1874 it was owned by Franciszek Rudzki. Five years later in 1879 it was bought by Franciszek Komorowski who sold it in 1884 in order to buy Krynica and Patrykozy. The estate constantly changed owners; it belonged to Moszkowica Minca, Jankiela, Goldrejcha, then since 1890 to Joseph Urbanowicz, and finally five years later it was sold to John Schiele. The last owner was Mieczysław Karol Schiele. In 1929 it was the estate of over 700 acres. During communism era since 1955 the house became a primary school which existed there until 2001. 
Co najmniej od 1783 roku właścicielami majątku byli Niedziałkowscy, następnie  Jezierscy, w tym od 1865 roku dobra należały do hr. Karola Jezierskiego, a później Róży z Jezierskich Tadeuszowej Chłapowskiej. Od 1874 roku własność Franciszka Rudzkiego, od 1879 roku właścicielem jest Franciszek Komorowski, który sprzedaje go w 1884 roku a kupuje Krynicę i Patrykozy.  Potem posiadłość w częściach należy do Moszkowica Minca, Jankiela, Goldrejcha, następnie  od 1890 roku do Józefa Urbanowicza i w końcu od 1895 roku Jana Schielego. Ostatnim właścicielem był Mieczysław Karol Schiele. W okresie komunizmu, w latach 1955 – 2001 w dworze znajdowała się Szkoła Podstawowa. W czasie spisu w 1929 roku majątek liczył 362 hektary. 

Nowadays the estate is owned privately, beautifully kept, closed to public and hard to see from the roadside. 
Posiadłość obecnie jest w rękach prywatnych, zadbana, niedostępna i niewidoczna z drogi. 

Literature/Sources:
Piotr Libicki, Marcin Libicki, Country manor houses and palaces in Mazovia. Poznań 2013.
http://www.zaim.pl/drzewo/drzewo_2.html
Literatura:
Piotr Libicki, Marcin Libicki, Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu. Poznań 2013.
http://www.zaim.pl/drzewo/drzewo_2.html


Prześlij komentarz