czwartek, 25 sierpnia 2016

Romanów, the family estate of the Polish writer, Józef Ignacy Kraszewski / Romanów Józefa Ignacego Kraszewskiego

Nikon D700,  Nikkor 35/2

Only twelve kilometres away from the eastern border of Poland, in the beautiful surroundings of nature, there is the estate where famous Polish writer, Józef Ignacy Kraszewski, spent his youngest years. It belonged to his grandparents on the mother’s side of the family.

Nikon D5200, 18-105W odległości 12 kilometrów od granicy wschodniej pośród pól i lasów, terenów o niezwykłej intensywności fauny i flory, znajduje się posiadłość w której spędził młode swe lata Józef Ignacy Kraszewski. Właścicielami dworu byli dziadkowie pisarza ze  strony matki. 

Nikon D700,  Nikkor 35/2

Romanów used to belong to aristocratic Sapieha family, being one of its many estates. In 1802 it was purchased by Anna and Błażej Malski. Between 1806 and 1812, the new owners replaced the wooden house with brick one. The new building was built in classicist style, with hip and valley roof and columned porch.

Nikon D700,  Nikkor 35/2

 

Romanów to dawna posiadłość Sapiehów, wchodząca w skład klucza wisznickiego. W 1802 roku majątek nabyli Anna i Błażej Malscy. W latach 1806-1812, rozebrawszy stojący tu dwór drewniany, postawili na jego piwnicach nowy murowany dom,  klasycystyczny, z czterospadowym dachem krytym gontem i czterokolumnowym gankiem od frontu. 

The future writer grew up here, in this handsome, one storey house, living with his grandparents from the earliest years until he was fifteen. His grandparents paid much attention to his education. He went to schools in nearby towns, first in Biała Podlaska, later in Lublin. Kraszewski left Romanów in 1827 but kept returning there as a guest.

 Przyszły pisarz wychował się właśnie w tym, parterowym domu, do którego przybył we wczesnym dzieciństwie. Dziadkowie opiekowali się nim do 15 roku życia, dbając także o edukację wnuka – najpierw w Białej Podlaskiej, potem w Lublinie. Kraszewski wyjechał z Romanowa w 1827 roku i wracał do tego miejsca już tylko jako gość. 


 The manor house, as we can see it today, was shaped in the second half of the 19th century. It was rebuilt after the great fire which occurred in 1858. The attic was enlarged and the second floor was added in the middle of the house. The front porch was replaced with columned portico. Large semi-circular terrace which supported the balcony was added to the house from the side of the park.  The house burned down again in 1943 due to the actions of the Soviets. In 1946 new communist government nationalized the estate, making it the headquarters of the forest district. In 1958 the museum, devoted to the life and writings of the author of An Ancient Tale, was created. The museum has been accessed by public from 1962.

Dziś dwór ma kształt z II połowy XIX wieku. W czasie remontu, koniecznego ze względu na pożar, który strawił dach w 1858 roku, dobudowano w części środkowej piętro, zagospodarowano poddasze, ganek frontowy zastąpiony został portykiem z czterema doryckimi kolumnami. Od strony parku powstał półkolisty, kolumnowy taras podtrzymujący balkon. Dwór spłonął jeszcze raz w sierpniu 1943 roku, podpalony przez oddział sowieckiej partyzantki. W 1946 roku władza komunistyczna upaństwowiła posiadłość w której siedzibę znalazło nadleśnictwo. W roku 1958 postanowiono utworzyć w Romanowie muzeum autora „Starej baśni”, które otwarto cztery lata później. 

The house is surrounded by breath-taking 18th century park where we can admire hornbeams, spruces, elms as well as ash and linden. Neo-Gothic gate with small towers guards the entrance to the park. In the north corner of the park we encounter, emerging from the rich greenness the chapel of St. Anne. It served as family’s mausoleum and was built in the 19th century by the writer’s grandmother.

W parku okalającym dwór ostał się  stary, osiemnastowieczny układ,  wyznaczony przez szpaler grabów, aleję wysokich świerków i potężne wiązy, jesiony i lipy. Do parku prowadzi neogotycka brama z wieżyczkami. Na północnych obrzeżach parku znajduje się kaplica św. Anny, będąca rodzinnym mauzoleum, wzniesiona w początkach XIX wieku przez babkę pisarza. 


Nikon D700,  Soligor 19-35

Nikon D700,  Soligor 19-35
Nikon D700,  Soligor 19-35Nikon D700,  Soligor 19-35


Nikon D700,  Soligor 19-35
KOMENTARZE:

s.kordaczuk_siedlce

do mnie

Witaj. Bardzo dobry i ciekawy materiał. Byłem w tym muzeum wielokrotnie. Organizowałem również wycieczki do tej placówki. Więc wiem, o czym piszę chwaląc Cię za ten odcinek bloga.Posyłam go do wszystkich moich prenumeratorów. Pozdrawiam. S.K.


piątek, 19 sierpnia 2016

Manor house in Wola Suchożebrska / Ziemiański dwór w Woli Suchożebrskiej

Nikon D700, 35mm/f2


The estate in Wola Suchożebrska is situated thirteen kilometres from Siedlce on the way to Sokołów Podlaski.  The house is handsomely perched on the hillside by the small Sosenka River. Classicist one floor brick building is surrounded by the remnants of the old park.  In the early 20th century the porch with two Tuscan columns was added to the main entrance. The side entrance is decorated with pilasters covered with triangle pediment. Over the years the odd looking outbuilding was added to the east side. The current owner during thorough renovation decided to transform it into greenhouse.

Majątek w Woli Suchożebrskiej położony jest 13 kilometrów od Siedlec w kierunku Sokołowa Podlaskiego na rozłożystym wzniesieniu nad rzeczką Sosenką. Klasycystyczny murowany, parterowy dworek otoczony jest pozostałościami dawnego parku. Pierwotna sionka  zastąpiona została na początku XX wieku gankiem złożonym z dwóch par toskańskich kolumn. Naroża budynku są boniowane. Wejście boczne od strony zachodniej ujęte pilastrami dźwigającymi trójkątny naczółek. Elewacja wschodnia miała dodaną przybudówkę, która nie pasowała do całości. Obecny właściciel w latach 2014/2015  przeprowadził gruntowną rewitalizację, przekształcając przybudówkę w oranżerię. 

In 1832 Ignacy Marcinkowski bought the estate from the government of the Congress Poland. Around 1835 he decided to build the manor house. His son, Franciszek, inherited the estate which belonged to Marcinkowski family until 1889. The new owner was Karol Krasiński and after him his son Stanislaw Justyn. In 1935 the house was auctioned to the highest bidder, Zdzisław Poklewski-Koziełł. Since 1939 the estate belonged to Makowiecki family who was removed from there in 1946 and forbidden to ever return. The new Soviet government aimed at eradication of Polish gentry and their estates. For the next forty years the estate housed reginal health centre, local community college as well as other cultural institutions. Since 1994 manor house in Suchożebry was lucky to find a new, wealthy benefactor, Sokołów S.A.- meat producer, who restored it to its former glory.

W 1832 roku majątek ten nabył od Rządu Królestwa Polskiego nabył  Ignacy Marcinkowski, z którego inicjatywy około 1835 roku wzniesiono dwór. Kolejnym dziedzicem dóbr stał się jego syn – Franciszek. W rękach rodziny Marcinkowskich majątek pozostawał do 1889 roku. Wtedy to dobra przeszły w ręce Karola Krasińskiego, a potem jego syna – Stanisława Justyna. W 1935 roku w drodze licytacji majątek kupił Zdzisław Poklewski–Koziełł. Od 1939 roku dobra suchożebrskie należały do rodziny Makowieckich, których usunięto z majątku w 1946 roku w ramach realizacji tzw. ustawy o reformie rolnej, realizując komunistyczny program likwidacji ziemiaństwa polskiego. W okresie powojennym we dworze mieścił się Ośrodek Zdrowia. W latach siedemdziesiątych obiekt przejęła Wyższa Szkota Rolniczo-Pedagogiczna, a następnie Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Od 1994 r. pieczę nad obiektem objęły Sokołowskie Zakłady Mięsne stając się w 2014 roku właścicielem obiektu. 

Nikon D700, 35mm/f2


FOTOGRAFIA Z KSIĄŻKI SLAWOMIRA KORDACZUKA  "SIEDLECKI FOTOGRAF - ADOLF GANIEWSKI (GANCWOL)"

Nikon D700, 35mm/f2

Nikon D700, 35mm/f2

Pentax K10D

Pentax K10D

Nikon D70, 18-70

Pentax K10D

Zenit E, Fotopan FF

Zenit E

Zenit E, Fotopan FF

Zenit E, Fotopan FF
Nikon D700, 35/2