niedziela, 24 stycznia 2016

Zamoyski family palace in Łochów / Pałac Zamoyskich w Łochowie

30 kilometers away from Węgrów and 17 kilometers from Wyszków at the Bug River, there is a small town of Łochów with only a few thousand of inhabitants.  Not far from charmingly meandering Liwiec River, neighbouring with protected area Nature 2000, there is the nineteenth century estate. The palace was designed by leading architect of the time, Paul Podczaszyński. The investor was count Joseph Hornowski. Initially it was one floor building with columned portico which built was finished in 1830. Later the second floor was added and the house was decorated with new front cast iron columned portico. The interiors were faithful to typical for the time Neo-Gothic style.
30 kilometrów od Węgrowa i 17 od Wyszkowa n/Bugiem, leży kilkutysięczne miasteczko Łochów. Nieopodal meandrującego Liwca, w sąsiedztwie obszaru chronionego NATURA 2000, znajduje się dziewiętnastowieczny zespól pałacowo-parkowy. Obiekt, zaprojektowany został przez czołowego architekta epoki, Bolesława Pawła Podczaszyńskiego, na zamówienie Józefa hrabiego Hornowskiego. Pierwotnie był to parterowy budynek z kolumnowym portykiem, którego budowę zakończono w 1830 roku. W trakcie późniejszej rozbudowy wykonano dwa piętrowe ryzality i frontowy portyk z żeliwnymi kolumnami. Wnętrza utrzymane były w typowym dla XIX wieku stylu neogotyckim.

The palace belonged to many outstanding Polish aristocratic families such as Hornowski, Downarowicz, Zamoyski and Kurnatowski. The area grew in wealth because of the development of Warsaw-Sank Petersburg railway. The estate was enlarged by Count Zdzisław Zamoyski (1842-1925) who was the son of Andrew Zamoyski (1800-1874, he was famous for initiating Agricultural Company, also the opponent of Aleksander Wielopolski). Since 1913 the heir to the estate was countess Elizabeth Zamoyska, the daughter of Zdzisław Zamoyski and wife to count Eric Kurnatowski. They were lovers and breeders of horses. They remained in people’s memory as excellent landlords. They organized horse races and hunting parties in neighbouring forests. The frequent guest at the palace was great Polish poet, Cyprian Kamil Norwid, who through his grandmother, Anne Zdzieborska de domo Sobieska, was the second cousin of the estate owners.


Pałac należał kolejno do znamienitych polskich rodów arystokratycznych: Hornowskich, Downarowiczów, Zamoyskich i Kurnatowskich, a  jego rozwój był bezpośrednio związany z budową warszawsko–petersburskiej linii kolejowej.
Zdzisław hrabia Zamoyski (1842-1925), syn Andrzeja (1800-1874 – słynnego inicjatora i prezesa Towarzystwa Rolniczego i przeciwnika Aleksandra Wielopolskiego), był właścicielem, który intensywnie rozbudował folwark.
Od roku 1913 dziedzicami majątku zostali Elżbieta hrabina Zamoyska - córka Zdzisława i jej mąż Eryk hrabia Kurnatowski. Właściciele byli znawcami i hodowcami koni. Pozostali w pamięci społecznej jako dobrzy gospodarze, organizatorzy wyścigów konnych i polowań w pobliskich lasach. Z losami pałacu związany był nasz genialny poeta Cyprian Kamil Norwid. Babka poety, Anna z Sobieskich Zdzieborska i Józefa Hornowska były siostrami. Norwid bywał częstym gościem u wujostwa, tutaj na łonie przyrody czerpał inspirację dla swej twórczości.


In the later 1920s of the twentieth century the estate consisted of over thousand acres. After 1945 the estate was nationalized. During the communism era the palace was inhabited by lodgers, it also housed the post office and local common-room. As a result the building was ruined and a part of it was demolished. Back from the old days only some of the mantelpieces and parquets remained as well as the ceiling stuccos.
Pod koniec lat dwudziestych XX wieku majątek liczył 513 hektarów. Po 1945 roku posiadłość znacjonalizowano. W okresie PRL-u w pałacu zamieszkiwali robotnicy rolni, znajdowała się tu świetlica i poczta. Budynek został zdewastowany, a część obiektów rozebrano. Z dawnej świetności pozostały fragmenty ozdobnych parkietów, stiuki, część kominka oraz piec kaflowy. 

Łochów Palace was lucky to be beautifully restored. At present it houses the restaurant, hotel Spa and conference centre. It is excellent example to follow for other such objects. I do believe, that even someone who does not care for such matters, after spending some time in such a historic estate, will alter his outlook about noble families as well as the history of his own predecessors. 
Pałac w Łochowie został odbudowany i pięknie odrestaurowany. Znajduje się tu obecnie restauracja, hotel, SPA i centrum konferencyjne. Taki sposób zagospodarowania może stanowić wzór dla innych tego typu obiektów historycznych. Wierzę, że nawet całkowity ignorant, po spędzeniu pewnego czasu w posiadłości ziemiańskiej, pozytywnie spojrzy na szlachecką tradycję narodu.


The photos were taken with Pentax K10D camera / Fotografie wykonałem aparatem Pentax K10D


piątek, 8 stycznia 2016

Unusual manor house with two porches in Lukówiec / Niezwykły dwór o dwóch gankach w Łukówcu

I discovered manor house in Łukówiec by accident. I visited Jeruzal village to see the place where tv show “Wilkowyje” is being shot and to taste the famous wine like alcohol drink “Mamrot” bought from the local shop “U Krysi”. On my way back I took another road, leading to Seroczyn village. Two miles away from the church in Jeruzal,  on the right off the road, perched on a hilly side, I saw an interesting house with two symmetrical porches. Despite the ugly asbestic tile covering the roof the house drew my attention with its noble appearance. 
Dwór w Łukówcu odkryłem zupełnie przypadkowo. Kiedy po raz kolejny odwiedziłem Jeruzal, by zobaczyć serialowe Wilkowyje, no i sprawdzić dostępność regionalnego wyrobu wino podobnego marki  „Mamrot” w sklepie „U Krysi”, w drodze powrotnej, skręciłem na południe w kierunku Seroczyna. Półtora kilometra za kościołem w Jeruzalu, ujrzałem po prawej stronie, na niewielkim wzgórku dom z dwoma symetrycznie umieszczonymi wejściami. Choć kryty ohydnym komunistycznym eternitem, to jednak bryła wyraźnie wskazywała na siedzibę szlachecką. 

 The house was built in the late eighteenth century (around 1783) to be later many times remodeled. The elder part is made of wood , the newer one is brick. The one floor building has cellars and  is plastered, in 2009 the roof was still covered with asbestos instead of shingles. The house plan has rectangle shape with two columned porches on the front. 
Dwór wzniesiony pod koniec XVIII w. (1783 ?), był kilkakrotnie przebudowywany. W starszej części posiada konstrukcję drewnianą zrębową, w nowszej murowaną. Parterowy dom jest otynkowany a pod częścią  znajdują się sklepione kolebkowo piwnice. Zbudowany na planie wydłużonego prostokąta z dwoma symetrycznie rozmieszczonymi gankami od frontu, i kolumienkami podtrzymującymi trójkątne szczyty. Układ wnętrz pierwotnie dwutraktowy, później został przebudowywany. Dom przykryty jest dachem dwuspadowym, dawniej kryty był gontem, ale w 2009 roku leżał tu eternit. 

The name of the village, Łukówiec, was noted for the first time rather late because after WWI, before that it was spelled differently – Łukowiec.  It is known that the village already existed around 1515. In the eighteenth century Łukowiec as well as surrounding villages belonged to Rudziński family. In 1795 Kazimierz Rudziński, Mazovia province governor, sold the estate to Florian Cieszkowski. Łukowiec belonged to Cieszkowski family throughout nineteenth century, one of the heirs was Henryk Cieszkowski, the painter and artist. Count August Cieszkowski, philosopher and economist, was the owner in 1872. Later his son, also August, gave the estate to one his adoptive sons, Felicjan Dembiński (1908-1981) who was botanist and also economist.
Nazwa miejscowości Łukówiec pojawia się dopiero po pierwszej wojnie światowej, wcześniej wieś funkcjonowała jako Łukowiec. Początki osady sięgają 1515 roku. W XVIII wieku Łukowiec wraz z przyległymi ziemiami należał do rodziny Rudzińskich. W 1795 roku Kazimierz Rudziński, wojewoda mazowiecki, sprzedał dobra Łukowca staroście Florianowi Cieszkowskiemu. W roku 1872 dobra znalazły się w posiadaniu hrabiego Augusta Cieszkowskiego (1814-1894), filozofa i ekonomisty. Jego młodszy syn August Adolf (1861-1932), senator RP w latach 1926-27, wobec braku spadkobiercy, zapisał Łukówiec jednemu z trzech adoptowanych synów, Felicjanowi Dembińskiemu (1908-1981) – agrotechnikowi, hodowcy roślin i ekonomiście. 

In 1929 the estate consisted of around three thousand acres. After WWII the house served as the headquarters of an agricultural school. In 1990s it belonged to village council and was used by women’s country club as well as private apartment. Today it is a private property. It is renovated and offered for sale. To this day there are remnants of old farm buildings, including Neo-Gothic, early nineteenth century granary. 

W 1929 roku majątek liczył 1359 hektarów.  Po wojnie znajdowała się tu szkoła rolnicza. W latach 90. XX. wieku dwór był własnością gminy, częściowo wykorzystywany przez Koło Gospodyń Wiejskich a częściowo zamieniony na mieszkanie prywatne. Obecnie stanowi własność prywatną. Dwór jest wyremontowany i wystawiony na sprzedaż. Do dziś zachowały się pozostałości dawnego zespołu dworskiego, w skład którego wchodziły między innymi neogotycki spichlerz z początku XIX wieku.


niedziela, 3 stycznia 2016

Manor house in Niwiski village / Dwór w Niwiskach

Ten miles west from Siedlce in Niwiski village there is classicist, brick manor house built in the second half of the eighteenth century for the Ossoliński family.
15 kilometrów  na zachód od Siedlec w miejscowości Niwiski znajduje się klasycystyczny, murowany dwór wzniesiony w 2 połowie XVIII wieku dla rodziny Ossolińskich. 

Initially the house had late baroque features and in all probability mansard roof. The manor house is surrounded by two brick outbuildings and representative entry gate. Ground-floor building was modified in the early nineteenth century. The overall baroque style of the house was changed into classicist  which was more in fashion at the time. The roof was remodeled into simpler hipped one and the arcaded portico was added. 

Pierwotnie utrzymany w stylu późnobarokowym przykryty był prawdopodobnie mansardowym dachem. W skład zespołu oprócz dworu, wchodzą dwie murowane oficyny i brama wjazdowa. Parterowy budynek uzupełniono w pierwszej ćwierci następnego stulecia trójarkadowym portykiem z trójkątnym szczytem, a następnie zastąpiono dach barokowy, prostym czterospadowym, zmieniając ostatecznie charakter obiektu na klasycystyczny. 

Late baroque brick gate from the second half of the eighteenth century leads to the estate.  On the front lawn we find the seventeenth century brick pillar decorated with coat of arms reliefs. Next to the gate our attention is drawn by beautifully restored outbuilding covered with mansard roof.

Do posiadłości prowadzi trójosiowa, późnobarokowa brama wjazdowa z 2 połowy XVIII wieku. Na dawnym gazonie znajduje się siedemnastowieczny  słup wykonany z piaskowca  z  głowicą ozdobioną płaskorzeźbami herbów. Obok bramy zwraca uwagę pięknie odnowiona kordegarda przykryta mansardowym dachem. 


The manor house is surrounded by eight acres of picturesque park started in the first half of the nineteenth century. The most eye catching part of the grounds is the noteworthy alley. On the other side of the entry gate we can find the remnants of brick farm buildings from the second half of the nineteenth century. Chestnut trees planted along the road lead to the eighteenth century figurine of the Blessed Virgin Mother of God.

Posiadłość otoczona jest parkiem krajobrazowym o powierzchni czterech hektarów założonym w 1 połowie XIX wieku, w którym wyróżnia się okazała aleja.
Nieopodal po drugiej stronie ulicy znajduje się zespół folwarczny z murowanymi budynkami z 2 połowy XIX stulecia. Od bramy prowadzi długa aleja kasztanowa do figury Matki Boskiej z XVIII wieku.

The first owners of the estate were Casimir and Frances Ossoliński, then the heir to Niwiski became their daughter  Apolonia Rudzińska, eventually the house was in possession of  Kuszel family for the longer time. In 1898 Przanowski family bought out the estate and after them in 1939 Cyzman family. In the late 1920s the estate consisted of over 1500 acres. 

Po pierwszych właścicielach, Kazimierzu i Franciszku Ossolińskich dziedziczką majątku była Apolonia Rudzińska z domu Ossolińska, a po niej majątek dziedziczą Kuszlowie. W 1898 Niwiski przechodzą w ręce Przanowskich, a w 1939 Cyzmanów. W końcu lat dwudziestych ubiegłego wieku majątek liczył 730 hektarów.

During the course of communist oppression in Poland the manor house in Niwiski served as kindergarten, post office and the library. At present the new owner is renovating the house and its surroundings. 
W czasach niewoli komunistycznej mieściły się  we dworze gminne przedszkole, świetlica, poczta, biblioteka itp. Obecnie nowy właściciel prowadzi prace remontowe.