niedziela, 24 stycznia 2016

Zamoyski family palace in Łochów / Pałac Zamoyskich w Łochowie

30 kilometers away from Węgrów and 17 kilometers from Wyszków at the Bug River, there is a small town of Łochów with only a few thousand of inhabitants.  Not far from charmingly meandering Liwiec River, neighbouring with protected area Nature 2000, there is the nineteenth century estate. The palace was designed by leading architect of the time, Paul Podczaszyński. The investor was count Joseph Hornowski. Initially it was one floor building with columned portico which built was finished in 1830. Later the second floor was added and the house was decorated with new front cast iron columned portico. The interiors were faithful to typical for the time Neo-Gothic style.
30 kilometrów od Węgrowa i 17 od Wyszkowa n/Bugiem, leży kilkutysięczne miasteczko Łochów. Nieopodal meandrującego Liwca, w sąsiedztwie obszaru chronionego NATURA 2000, znajduje się dziewiętnastowieczny zespól pałacowo-parkowy. Obiekt, zaprojektowany został przez czołowego architekta epoki, Bolesława Pawła Podczaszyńskiego, na zamówienie Józefa hrabiego Hornowskiego. Pierwotnie był to parterowy budynek z kolumnowym portykiem, którego budowę zakończono w 1830 roku. W trakcie późniejszej rozbudowy wykonano dwa piętrowe ryzality i frontowy portyk z żeliwnymi kolumnami. Wnętrza utrzymane były w typowym dla XIX wieku stylu neogotyckim.

The palace belonged to many outstanding Polish aristocratic families such as Hornowski, Downarowicz, Zamoyski and Kurnatowski. The area grew in wealth because of the development of Warsaw-Sank Petersburg railway. The estate was enlarged by Count Zdzisław Zamoyski (1842-1925) who was the son of Andrew Zamoyski (1800-1874, he was famous for initiating Agricultural Company, also the opponent of Aleksander Wielopolski). Since 1913 the heir to the estate was countess Elizabeth Zamoyska, the daughter of Zdzisław Zamoyski and wife to count Eric Kurnatowski. They were lovers and breeders of horses. They remained in people’s memory as excellent landlords. They organized horse races and hunting parties in neighbouring forests. The frequent guest at the palace was great Polish poet, Cyprian Kamil Norwid, who through his grandmother, Anne Zdzieborska de domo Sobieska, was the second cousin of the estate owners.


Pałac należał kolejno do znamienitych polskich rodów arystokratycznych: Hornowskich, Downarowiczów, Zamoyskich i Kurnatowskich, a  jego rozwój był bezpośrednio związany z budową warszawsko–petersburskiej linii kolejowej.
Zdzisław hrabia Zamoyski (1842-1925), syn Andrzeja (1800-1874 – słynnego inicjatora i prezesa Towarzystwa Rolniczego i przeciwnika Aleksandra Wielopolskiego), był właścicielem, który intensywnie rozbudował folwark.
Od roku 1913 dziedzicami majątku zostali Elżbieta hrabina Zamoyska - córka Zdzisława i jej mąż Eryk hrabia Kurnatowski. Właściciele byli znawcami i hodowcami koni. Pozostali w pamięci społecznej jako dobrzy gospodarze, organizatorzy wyścigów konnych i polowań w pobliskich lasach. Z losami pałacu związany był nasz genialny poeta Cyprian Kamil Norwid. Babka poety, Anna z Sobieskich Zdzieborska i Józefa Hornowska były siostrami. Norwid bywał częstym gościem u wujostwa, tutaj na łonie przyrody czerpał inspirację dla swej twórczości.


In the later 1920s of the twentieth century the estate consisted of over thousand acres. After 1945 the estate was nationalized. During the communism era the palace was inhabited by lodgers, it also housed the post office and local common-room. As a result the building was ruined and a part of it was demolished. Back from the old days only some of the mantelpieces and parquets remained as well as the ceiling stuccos.
Pod koniec lat dwudziestych XX wieku majątek liczył 513 hektarów. Po 1945 roku posiadłość znacjonalizowano. W okresie PRL-u w pałacu zamieszkiwali robotnicy rolni, znajdowała się tu świetlica i poczta. Budynek został zdewastowany, a część obiektów rozebrano. Z dawnej świetności pozostały fragmenty ozdobnych parkietów, stiuki, część kominka oraz piec kaflowy. 

Łochów Palace was lucky to be beautifully restored. At present it houses the restaurant, hotel Spa and conference centre. It is excellent example to follow for other such objects. I do believe, that even someone who does not care for such matters, after spending some time in such a historic estate, will alter his outlook about noble families as well as the history of his own predecessors. 
Pałac w Łochowie został odbudowany i pięknie odrestaurowany. Znajduje się tu obecnie restauracja, hotel, SPA i centrum konferencyjne. Taki sposób zagospodarowania może stanowić wzór dla innych tego typu obiektów historycznych. Wierzę, że nawet całkowity ignorant, po spędzeniu pewnego czasu w posiadłości ziemiańskiej, pozytywnie spojrzy na szlachecką tradycję narodu.


The photos were taken with Pentax K10D camera / Fotografie wykonałem aparatem Pentax K10D


Prześlij komentarz