niedziela, 21 czerwca 2015

Manor house in Stara Niedziałka village / Dwór w Starej Niedziałce

While driving a motorway around Mińsk Mazowiecki, it is easy to wander into a road leading to Stara Niedziałka. There we can find a classicist styled manor house built in the second half of the 19th century. After the last refit it gained a new portico supported by two pairs of columns. The house is surrounded by small but well kept park.
Jadąc obwodnicą autostradową Mińska Mazowieckiego, mijamy węzeł Stara Niedziałka. Nieopodal znajduje się dwór wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku. Obiekt nawiązuje do klasycyzmu. W wyniku ostatniego remontu dom zyskał od frontu portyk w wielkim porządku wsparty na dwóch parach kolumn. Dom otacza bardzo dobrze utrzymany niewielki park. 

Niedziałowski family were the owners of the estate at least from 1783. Later it was passed to Jezierski family. In 1865 Count Charles Jezierski was the heir to the estate, and after him Mrs. Tadeusz Chłapowska nee Jezierska. Since 1874 it was owned by Franciszek Rudzki. Five years later in 1879 it was bought by Franciszek Komorowski who sold it in 1884 in order to buy Krynica and Patrykozy. The estate constantly changed owners; it belonged to Moszkowica Minca, Jankiela, Goldrejcha, then since 1890 to Joseph Urbanowicz, and finally five years later it was sold to John Schiele. The last owner was Mieczysław Karol Schiele. In 1929 it was the estate of over 700 acres. During communism era since 1955 the house became a primary school which existed there until 2001. 
Co najmniej od 1783 roku właścicielami majątku byli Niedziałkowscy, następnie  Jezierscy, w tym od 1865 roku dobra należały do hr. Karola Jezierskiego, a później Róży z Jezierskich Tadeuszowej Chłapowskiej. Od 1874 roku własność Franciszka Rudzkiego, od 1879 roku właścicielem jest Franciszek Komorowski, który sprzedaje go w 1884 roku a kupuje Krynicę i Patrykozy.  Potem posiadłość w częściach należy do Moszkowica Minca, Jankiela, Goldrejcha, następnie  od 1890 roku do Józefa Urbanowicza i w końcu od 1895 roku Jana Schielego. Ostatnim właścicielem był Mieczysław Karol Schiele. W okresie komunizmu, w latach 1955 – 2001 w dworze znajdowała się Szkoła Podstawowa. W czasie spisu w 1929 roku majątek liczył 362 hektary. 

Nowadays the estate is owned privately, beautifully kept, closed to public and hard to see from the roadside. 
Posiadłość obecnie jest w rękach prywatnych, zadbana, niedostępna i niewidoczna z drogi. 

Literature/Sources:
Piotr Libicki, Marcin Libicki, Country manor houses and palaces in Mazovia. Poznań 2013.
http://www.zaim.pl/drzewo/drzewo_2.html
Literatura:
Piotr Libicki, Marcin Libicki, Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu. Poznań 2013.
http://www.zaim.pl/drzewo/drzewo_2.html


niedziela, 14 czerwca 2015

Franciszek Jaszczold- the architect to the Polish noblemen of Podlasie county / Franciszek Jaszczołd – architekt siedzib szlachty podlaskiej


Villa in Patrykozy, which has recently been returned to its former glory, is the most outstanding design of Franciszek Jaszczołd. The designer proved his ability not only to shape space but also include various historical forms with the domineering elements of English neo-gothic.

Willa w Patrykozach to najwybitniejsze dzieło Franciszka Jaszczołda, które niedawno odzyskało swój blask. 
Autor projektu rezydencji wykazał się umiejętnością kształtowania przestrzeni oraz stosowania różnych form historycznych z których we wnętrzach dominuje ornamentyka charakterystyczna dla neogotyku angielskiego. 


Two rooms especially drew my attention. The conservatory with light coloured hardwood floor to ceiling windows takes the entire southern side of the house. From there we can admire charming views of vast fields, meadows and groves, perfectly imitating English countryside.
Moją szczególną uwagę zwróciły dwa pomieszczenia . Oranżeria znajdująca się od południowej strony pałacu, posiada stolarkę wykonaną  z jasnego drewna. Rozpościera się z niej, pełen wiejskiego klimatu widok na okoliczne pofałdowane pola, urozmaicone tu i ówdzie kępami drzew, przypominające - z przymrużeniem oka - angielski krajobraz.


Another highly original spot is the tower, with its English like interior, richly decorated with white stucco. Unbelievably beautiful arched entrance connects it with the nearby chamber.Drugie wielce oryginalne pomieszczenie to baszta, której angielskie w charakterze wnętrze, pokryte jest bogatą dekoracją stiukową. Niezwykle piękny łuk w ośli grzbiet łączy basztę z sąsiednią salą. 


Franciszek Jaszczołd, whose family arms of coats were the trumpets, was probably born in Warsaw around 1806. At the age of twenty he began to study Art at University of Warsaw, then he changed his major to building and construction. His education was interrupted by November Uprising after which the tsar closed the university. 1830s was especially busy time for Jaszczołd who designed numerous buildings in southern part of Podlasie county as well as Brześć region. Apart from villa in Patrykozy, he built from scratch or redesigned the palace and chapel in Neple,  palaces in Korczew , Rozkosz near Kamionka River and Mereczowszczyna, as well as manor houses in Wistyce, Kowerdziaki and Repki.
Franciszek Jaszczołd herbu Trąby  urodził się w roku 1806 w Warszawie(?). W wieku dwudziestu lat rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego, z którego przeniósł się w trakcie nauki na Sekcję Budownictwa i Miernictwa. Edukację jego przerwało Powstanie Listopadowe, w wyniku klęski którego, carat zamknął uczelnię. Następne lata to okres intensywnej działalności zawodowej Franciszka Jaszczołda. Zaprojektował wówczas wiele obiektów dla dziedziców z terenów Podlasia Południowego i województwa brzeskiego. Wzniósł oprócz  willi w Patrykozach, pałac i kaplicę w Neplach,  pałac w Korczewie, dwory w Wistyczach i Kowerdziakach , pałac w Mereczowszczyźnie oraz przebudował pałac w Rozkoszy na rzeką Kamionką oraz dwór w Repkach.In 1940s  he married Salomea Tekla Ludmiła Rudnicka. The newly married couple settled down in the estate, which was Salomea’s dowry, in Kobylany Nadbużyn village. For the rest of his life he devoted himself to running the estate. He died there in 1873 and was buried in a local cemetery. 
W latach czterdziestych ożenił się z Salomeą Teklą Ludmiłą z Rudnickich i osiadł w posażnym majątku żony w Kobylanach Nadbużnych.  Poświęcił się wówczas pracy we własnym gospodarstwie. Zmarł w Kobylanach w 1873 roku, gdzie pochowany został na miejscowym cmentarzu.
Literature/Sources:
Katarzyna Murawska, Architectural Works of Franciszka Jaszczołda, in: ‘Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego’ Magazine, Siedlce 1980.
Piotr Libicki, Marcin Libicki, Country manor houses and palaces in Mazovia. Poznań 2013.
Literatura:
Katarzyna Murawska, Prace architektoniczne Franciszka Jaszczołda, w:Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego, Siedlce 1980.
Piotr Libicki, Marcin Libicki, Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu. Poznań 2013.

niedziela, 7 czerwca 2015

Tragic history of the manor house in Proszew / Tragiczna historia dworu w Proszewie

Manor house in Proszew in Grębków County was erected in the mid 19th century as the imitation of XVI century Italian villa. River Kostrzyń crosses the park surrounding the house which was built for Max Oborski, born in Proszew (1809-1878), painter and watercolourist, the friend of Piotr Michalowski. 

Dwór w Proszewie w gminie Grębków, powstał w połowie XIX wieku, w czasach mody na historyzm i nawiązywał do XVI wiecznej renesansowej willi włoskiej. Tuż obok parku dworskiego przepływa rzeka Kostrzyń, będąca dopływem Liwca.  Dom zbudowany został dla Maksymiliana Oborskiego, urodzonego w Proszewie (1809 -1878), rysownika i akwarelisty, przyjaciela Piotra Michałowskiego. 

During January Uprising in the manor house the chief of Podlasie voivodeship, Władysław Rawicz, kept his office. On September 27th 1863 Russians arrested Rawicz as well as several other rebels and the owner of the estate. Maksymilian Oborski, during questioning, revealed to Russians all his knowledge about the rebellion in Podlasie County. As a result of his actions tens of Polish rebels were captured by Russians. Oborski told Russians about the archive hidden in the basement of his house. The documents which were found there proved the guilt of Władysław Rawicz who was hanged in Siedlce on November 21st 1863.
W czasie Powstania Styczniowego w dworze znajdowała się kancelaria naczelnika cywilnego województwa podlaskiego Władysława  Rawicza. 27 września 1863 roku Moskale aresztowali w Proszewie Rawicza, kilku powstańców oraz właściciela majątku. Maksymilian Oborski podczas przesłuchania zdradził Rosjanom całą siatkę konspiracyjną na Podlasiu, w wyniku czego w ręce caratu trafiły dziesiątki powstańców. Oborski wyjawił miejsce przechowywania archiwum powstańczych władz wojewódzkich, które było zakopane w piwnicy jego dworu. Znajdowały się tam m. in. dokumenty poważnie obciążające Władysława Rawicza. Naczelnik cywilny województwa podlaskiego Władysław Rawicz został powieszony  21 listopada 1863 roku w Siedlcach.


Ciąg dalszy historii dworu w Proszewie tutaj:
//kresynastykukultur.blogspot.com/2016/11/the-return-to-proszew-powrot-do-proszewa.html


Sources:
Libicki M., Libicki P., Manor Houses and Country Palaces in Masovia Province, Ponzań 2013;
Grzegorz Welik,Władysław Rawicz – Tragic Hero of January Uprising, Kurier Siedlecki, January 2014.

Żródła:
Libicki M., Libicki P., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2013.
Grzegorz Welik,Władysław Rawicz - tragiczny bohater Powstania Styczniowego, Kurier Siedlecki, styczeń 2014.