czwartek, 25 sierpnia 2016

Romanów, the family estate of the Polish writer, Józef Ignacy Kraszewski / Romanów Józefa Ignacego Kraszewskiego

Nikon D700,  Nikkor 35/2

Only twelve kilometres away from the eastern border of Poland, in the beautiful surroundings of nature, there is the estate where famous Polish writer, Józef Ignacy Kraszewski, spent his youngest years. It belonged to his grandparents on the mother’s side of the family.

Nikon D5200, 18-105W odległości 12 kilometrów od granicy wschodniej pośród pól i lasów, terenów o niezwykłej intensywności fauny i flory, znajduje się posiadłość w której spędził młode swe lata Józef Ignacy Kraszewski. Właścicielami dworu byli dziadkowie pisarza ze  strony matki. 

Nikon D700,  Nikkor 35/2

Romanów used to belong to aristocratic Sapieha family, being one of its many estates. In 1802 it was purchased by Anna and Błażej Malski. Between 1806 and 1812, the new owners replaced the wooden house with brick one. The new building was built in classicist style, with hip and valley roof and columned porch.

Nikon D700,  Nikkor 35/2

 

Romanów to dawna posiadłość Sapiehów, wchodząca w skład klucza wisznickiego. W 1802 roku majątek nabyli Anna i Błażej Malscy. W latach 1806-1812, rozebrawszy stojący tu dwór drewniany, postawili na jego piwnicach nowy murowany dom,  klasycystyczny, z czterospadowym dachem krytym gontem i czterokolumnowym gankiem od frontu. 

The future writer grew up here, in this handsome, one storey house, living with his grandparents from the earliest years until he was fifteen. His grandparents paid much attention to his education. He went to schools in nearby towns, first in Biała Podlaska, later in Lublin. Kraszewski left Romanów in 1827 but kept returning there as a guest.

 Przyszły pisarz wychował się właśnie w tym, parterowym domu, do którego przybył we wczesnym dzieciństwie. Dziadkowie opiekowali się nim do 15 roku życia, dbając także o edukację wnuka – najpierw w Białej Podlaskiej, potem w Lublinie. Kraszewski wyjechał z Romanowa w 1827 roku i wracał do tego miejsca już tylko jako gość. 


 The manor house, as we can see it today, was shaped in the second half of the 19th century. It was rebuilt after the great fire which occurred in 1858. The attic was enlarged and the second floor was added in the middle of the house. The front porch was replaced with columned portico. Large semi-circular terrace which supported the balcony was added to the house from the side of the park.  The house burned down again in 1943 due to the actions of the Soviets. In 1946 new communist government nationalized the estate, making it the headquarters of the forest district. In 1958 the museum, devoted to the life and writings of the author of An Ancient Tale, was created. The museum has been accessed by public from 1962.

Dziś dwór ma kształt z II połowy XIX wieku. W czasie remontu, koniecznego ze względu na pożar, który strawił dach w 1858 roku, dobudowano w części środkowej piętro, zagospodarowano poddasze, ganek frontowy zastąpiony został portykiem z czterema doryckimi kolumnami. Od strony parku powstał półkolisty, kolumnowy taras podtrzymujący balkon. Dwór spłonął jeszcze raz w sierpniu 1943 roku, podpalony przez oddział sowieckiej partyzantki. W 1946 roku władza komunistyczna upaństwowiła posiadłość w której siedzibę znalazło nadleśnictwo. W roku 1958 postanowiono utworzyć w Romanowie muzeum autora „Starej baśni”, które otwarto cztery lata później. 

The house is surrounded by breath-taking 18th century park where we can admire hornbeams, spruces, elms as well as ash and linden. Neo-Gothic gate with small towers guards the entrance to the park. In the north corner of the park we encounter, emerging from the rich greenness the chapel of St. Anne. It served as family’s mausoleum and was built in the 19th century by the writer’s grandmother.

W parku okalającym dwór ostał się  stary, osiemnastowieczny układ,  wyznaczony przez szpaler grabów, aleję wysokich świerków i potężne wiązy, jesiony i lipy. Do parku prowadzi neogotycka brama z wieżyczkami. Na północnych obrzeżach parku znajduje się kaplica św. Anny, będąca rodzinnym mauzoleum, wzniesiona w początkach XIX wieku przez babkę pisarza. 


Nikon D700,  Soligor 19-35

Nikon D700,  Soligor 19-35
Nikon D700,  Soligor 19-35Nikon D700,  Soligor 19-35


Nikon D700,  Soligor 19-35
KOMENTARZE:

s.kordaczuk_siedlce

do mnie

Witaj. Bardzo dobry i ciekawy materiał. Byłem w tym muzeum wielokrotnie. Organizowałem również wycieczki do tej placówki. Więc wiem, o czym piszę chwaląc Cię za ten odcinek bloga.Posyłam go do wszystkich moich prenumeratorów. Pozdrawiam. S.K.


Prześlij komentarz