niedziela, 17 maja 2015

Villa in Patrykozy- The Pearl of Podlasie County / Willa w Patrykozach – Perła Podlasia

Twenty kilometers from Siedlce and thirteen kilometers from Sokolow Podlaski there is a village of Patrykozy. It is a picturesque place with small groves of tress here and there enriching the flat monotony of Siedlce region. At first sight nothing tells us that in this inconspicuous village we shall find original and rare in beauty palace. 
 W odległości 20 kilometrów od Siedlec, a 13 od Sokołowa Podlaskiego znajduje się wieś Patrykozy. Niewielkie zagajniki rozrzucone pośród pól łamią monotonię krajobrazu Wysoczyzny Siedleckiej. Nic jednak nie wskazuje, aby w tej wiejskiej głuszy znajdował się obiekt o urodzie i oryginalności porównywalnej z pałacem w Starej Wsi.

Neo-Gothic residence in Patrykozy was built between the years 1831-1843 for Theodor Szydłowski,  the officer of Duchy of Warsaw and adjutant to Prince Joseph Poniatowski, who later during Congress Poland himself became a general.
Neogotycką willę w Patrykozach wzniesiono w latach 1832 – 1843 dla oficera armii Księstwa Warszawskiego, adiutanta księcia Józefa Poniatowskiego, następnie generała wojsk Królestwa Polskiego Teodora Szydłowskiego herbu Lubicz . 

After Theodor the heirs to Patrykozy estate were Antoni Szydłowski, Rajmund Skarżyński (1871), Leon Kozłowski (1878), Franciszek Komorowski (1884), Hipolit (1900) and Stanislaw Cichowski, and after parceling out the estate priest Solnicki.
In the late 1920s the estate consisted of nearly 3000 acres. 
Kolejnymi właścicielami Patrykoz byli: Antoni Szydłowski, Rajmund Skarżyński (1871), Leon Kozłowski (1878), Franciszek Komorowski (1884), Hipolit (1900) i Stanisław Cichowski, a po parcelacji ksiądz Solnicki. 
Pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku, przed reformą uwłaszczeniową majątek liczył 1116 hektarów.

Franciszek Jaszczołd was the architect behind this highly original design of the palace. English countryside park was created around the elaborate house. The Gothic building is both romantic and oriental in style, resembling English houses of the era, although the interiors show some classical details.
Jest to realizacja najciekawszego i najbardziej oryginalnego projektu architekta Franciszka Jaszczołda. Przy pałacu generał Szydłowski założył park w stylu angielskim. Budowla posiada cechy architektury dojrzałego romantyzmu. Stosownie do gustów epoki, w wystroju willi architekt posługiwał się ornamentyką o cechach gotyku angielskiego, której we wnętrzach towarzyszył detal klasycystyczny.

The residence, erected on a higher ground, blends seamlessly into the countryside and reflects beautifully against the greenery of the park. From the west the house was surrendered by the moat. Artificial islands were accessed by the bridges. The building looks differently from every angle, it can be seen as the castle, villa or palace.
Rezydencja pięknie prezentuje się na tle intensywnej zieleni parku, zbudowana na wzniesieniu, stapia się z rzeźbą terenu, przez umiejętne wykorzystanie jego spadku. Od strony zachodniej pałac okalała fosa. W sztuczny sposób usypano wyspy,  na które można było się przedostać przez wybudowane mosty. Obiekt z każdej strony wygląda inaczej, raz jako willa, z innej perspektywy jako zamek, a to znowu jako pałac.

In 1969 the complete historic records of the residence were completed and in the early 1980s there was an attempt to rebuild the palace but due to the lack of money the works were interrupted in 1989. In 2000, as the result of unprofessional attempts to strengthen the foundations, the tower and part of the peak wall had fallen. Since 2004 the new owner has painstakingly restored the original historic look of the house. 
W 1969 roku powstała pełna dokumentacja historyczna obiektu, a na początku lat 80. nastąpiła próba odbudowy pałacu, jednak z powodu ograniczenia środków w 1989 roku prace przerwano. W roku 2000 wskutek źle prowadzonych robót, mających wzmocnić fundamenty, podkopano zręby wieży, która runęła wraz z częścią ściany szczytowej. Od 2004 roku nowy właściciel, po sześciu latach mozolnej pracy, przywrócił historyczny wygląd obiektu.

In the upper part we can see the coats of arms of Szydlowski family -Lubicz.
W górnej części elewacji widnieje herb rodziny Szydłowskich – Lubicz. 
The plans of Patrykozy Villa, the ground floor.
Plan willi w Patrykozach, rzut kondygnacji wysokiego parteru.

Villa in Patryozy, pic. A. Kozarskiego according to F.M. Sobieszczański, Palace in Patrykozy, ‘Illustrated Weekly’ number 14:1866.
Willa w Patrykozach, ryc. A. Kozarskiego.Wg F.M. Sobieszczański, Pałac w Patrykozach, „ Tygodnik Ilustrowany”, t. 14: 1866

I took the photo of this house in 1982 in Patrykozy, near the palace, now in Szkolna Street, in front of the cross. In all probability it was erected for the builders of the palace. Unfortunately it was demolished some time ago.
Ten dom sfotografowałem w 1982 roku w Partykozach, nieopodal pałacu, przy obecnej ulicy Szkolnej, naprzeciwko krzyża. Prawdopodobnie wzniesiony został dla budowniczych pałacu. Niestety obiekt został już zburzony.


Literature/Sources:

Katarzyna Murawska, Architectural Works of Franciszka Jaszczołda, in: ‘Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego’ Magazine, Siedlce 1980.

Piotr Libicki, Marcin Libicki, Country manor houses and palaces in Mazovia. Poznań 2013.

Literatura:

Katarzyna Murawska, Prace architektoniczne Franciszka Jaszczołda, w:Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego, Siedlce 1980.

Piotr Libicki, Marcin Libicki, Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu. Poznań 2013.

Prześlij komentarz