czwartek, 24 marca 2016

Manor house in Mościbrody village / Dwór w Mościbrodach

Nikon D700 / Nikkor 35/2

The first written account of Mościbrody village comes from 1529. In all probability the name Mościbrody comes from the process of creating the passage over the swamp surrounding Muchawka river. 
Pierwsza wzmianka o wsi Mościbrody pochodzi z 1529 roku. Nazwa związana jest prawdopodobnie z moszczeniem brodów czyli tworzeniem przeprawy przez zabagniony teren rzeki Muchawki.  

Nikon D5200 / 18-105

Manor house in Mościbrody is situated eight kilometers south of Siedlce. It was built in 1848 by Andrzej Jarząb who was the owner until the time of January Uprising against Russians in 1863. As the punishment for the participation in the war against them, Russians deprived Andrzej Jarząb of his home. The family wishing to rescue the estate from the Russians attempted to change the ownership  to another family member, Józef. Andrzej Jarząb died in the battle of Siemiatycze, where Polish insurgents led by Colonel Walenty Lewandowski fought against Russian General Zachar Stiepanowicz Maniukin. Finally Mościbrody estate was given to General Maniukin in 1867 who was infamously named “Podlasie county tormentor”. Maniukin family owned the estate until 1915 when the invasion of German army during WWI forced Russians into retreat.

Nikon D70 / 18-70

Dwór w Mościbrodach leży 7 kilometrów na południe od Siedlec. Wzniesiony został w roku 1848  przez Andrzeja Jarząba, który gospodarzył tu z dobrym skutkiem do Powstania Styczniowego. Właśnie za udział w tym narodowym zrywie, zaborcy skonfiskowali dobra należące do Andrzeja Jarząba. Rodzina, chcąc zachować majątek, przepisała go na Józefa, który nie brał udziału w powstaniu. Andrzej zginął w bitwie pod Siemiatyczami, w której to zgrupowanie powstańcze pułkownika Walentego Lewandowskiego starło się z oddziałem rosyjskim dowodzonym przez generała Zachara Stiepanowicza Maniukina.  Za zwalczanie Powstania Styczniowego folwark Mościbrody nadany został w 1867 roku generałowi Maniukinowi i pozostał w rękach rodziny „kata Podlasia” do roku 1915, kiedy to  rosyjscy zaborcy uciekli przed zaborcami niemieckimi. 

When Poland regained its independence in 1918, the estate became the possession of Polish state. Between WWI and WWII it was leased and farmed by Stanisław Gloger. During WWI the estate was transformed into Liegenschaft and was run by German administrator. After the war the manor house became a part of State Agricultural Farm and gradually turned into ruin. Since 2000 the manor house is a private property, including  smaller outbuildings and a park. It is surrendered by fish ponds, just like it was in the 19th century when the owner was Andrzej Jarząb who died fighting heroically for the independence of his country.

Po wycofaniu się Niemców w 1918 roku, folwark został przejęty przez Państwo Polskie. W okresie międzywojennym dzierżawił go Stanisław Gloger. Podczas II wojny światowej majątek zamieniono na Liegenschaft czyli posiadłość rolną administrowaną przez niemieckiego pełnomocnika. Po wojnie dwór stanowił część PGR-u i popadał w ruinę. Od roku 2000 majątek jest się w rękach prywatnych. Obok dworu znajduje się oficyna i niewielki park.  Posiadłość sąsiaduje z rozległymi stawami rybnymi, zupełnie jak w XIX wieku, w czasach gdy właścicielem był Andrzej Jarząb.Nikon D70 / 18-70Prześlij komentarz