sobota, 26 marca 2016

St George’s Church in Sawice Parish / Kościół parafialny pw. św. Jerzego w Sawicach.

Nikon D5200 / 18-105 + filter polaryzacyjny

Twenty kilometres away from Sokołów Podlaski and twenty-eight kilometres from Siedlce there is Sawice village. It is extremely picturesque site. The oldest building we can find there is the wooden church dedicated to Saint George. In 1930 the belfry was erected near the church.
Dwadzieścia kilometrów od Sokołowa Podlaskiego i 28 od Siedlec znajdują się Sawice. Jest to wieś niezwykle malowniczo położona. Niewątpliwie najstarszym obiektem w Sawicach jest drewniany kościół parafialny pw. Św. Jerzego. Obok znajduje się dzwonnica zbudowana w 1930 roku. 

1544 is the date engraved on the front telling us when the first church was built. Initially it belonged to Eastern Orthodox but after Union of Breast in 1596 it transformed into Greek Catholic faith. In 1738 the new Unite church was built. 
Widoczna  w szczycie kościoła data 1544, związana jest prawdopodobnie z fundacją pierwszej świątyni – cerkwi prawosławnej pod wezwaniem Św. Jerzego Męczennika. Po zawarciu Unii w Brześciu, parafia z prawosławnej stała się greckokatolicką. W 1738 roku wzniesiono nową cerkiew unicką. 

 General of the Royal Forces Adam Szydłowski initiated the construction of new church which took place in 1815. Thirteen years later his son, Theodor Szydłowski, the owner of Patrykozy estate and the General of November Uprising, entirely rebuilt the church. From 1875 until 1918 once again it served as Russian Orthodox church. After the restitution of Poland as a independent country in 1918 it was returned to Polish Catholic church.
Następnie generał wojsk koronnych Adam Szydłowski był fundatorem rozbudowy lub budowy nowego kościoła co miało miejsce w 1815 roku.  Trzynaście lat później syn Adama, Teodor Szydłowski, właściciel Patrykoz i przyszły generał Powstania Listopadowego, całkowicie  przebudował kościół. W latach 1875 – 1918 obiekt należał do cerkwi prawosławnej. Po odzyskaniu niepodległości kościół został rewindykowany katolikom. Prześlij komentarz