piątek, 17 kwietnia 2015

Basilian Monks Orthodox Church in Zhovkva. / Cerkiew Bazylianów w Żółkwi

Chancellor and Grand Crown Hetman Stanisław Żółkiewski took excellent care of townspeople inhabiting Zhovkva, the main town in his vast lands. Not only their safety and well being were sustained but also their spiritual needs.
Kanclerz i Hetman Wielki Koronny Stanisław Żółkiewski dbał o mieszczan żyjących w stolicy jego dóbr rodowych, w Żółkwi. Nie tylko sprawy materialne  i kwestie bezpieczeństwa były ważne, ale również potrzeby duchowe.

In 1612 he founded for his Orthodox subjects wooden Church of Jesus Christ Heart. His great grandson and heir, Polish King Jan III Sobieski, brought to Zhovkva Basilian monks, a few years later building for them brick church and monastery.
W 1612 roku ufundował dla swoich prawosławnych poddanych drewnianą cerkiew pod wezwaniem serca Pana Jezusa. Prawnuk zwycięzcy spod Kłuszyna i dziedzic dóbr, król Jan III Sobieski w 1882 roku sprowadził do Żółkwi Bazylianów dla których kilka lat później począł wznosić murowaną świątynię i klasztor. 

Orthodox  Church burned down in 1833 and four years later it was rebuilt in neo-Byzantine style. In 1906 the temple was remodeled in Russian style. During communism dictatorship era, the Soviets profaned the church using it as a storage. The monks regained their monastery in the early 1990s. 
Cerkiew spłonęła w 1833 roku, a w cztery lata później odbudowano ją w stylu neobizantyjskim. W 1906 r. świątynia została przebudowana w stylu rosyjskim. W czasach dyktatury komunistycznej, sowieci zbezcześcili  cerkiew urządzając w niej magazyn. Bazylianie odzyskali ją na początku lat 90. minionego wieku.


Prześlij komentarz